1. Nadciśnienie tętnicze – informacje ogólne

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest  najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia określanym jako modyfikowalny, czyli taki, którego negatywne oddziaływanie można  zniwelować poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian stylu życia , a także w razie konieczności poprzez wdrożenie leczenia farmakologicznego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization) podaje, że NT jest wciąż pierwszą przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie.  Około 30% osób nie wie, że choruje na NT, co wynika z faktu, że prawie 40% dorosłych Polaków nie zna wartości własnego ciśnienia tętniczego.

Ze względu na niską wykrywalność NT w Polsce zaleca się, aby wykonywać kontrolne pomiary ciśnienia tętniczego u wszystkich osób dorosłych przynajmniej raz w roku, niezależnie od wcześniejszych wartości ciśnienia tętniczego.

 • Prawidłowo przeprowadzony pomiar ciśnienia tętniczego

Do rozpoznania NT niezbędne jest wykonanie prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Obecnie w krajach Unii Europejskiej zakazane jest stosowanie urządzeń zawierających rtęć. Zaleca się więc używanie  sfigmomanometrów (aparatów do mierzenia ciśnienia) automatycznych, półautomatycznych osłuchowych lub oscylometrycznych.

Aby dokonać wiarygodnego pomiaru ciśnienia tętniczego należy:

 1. Wykonać pomiar aparatem zakładanym na ramię, który spełnia kryteria dokładności pomiarów tzn. posiada odpowiedni certyfikat (lista aparatów pomiarowych dopuszczonych do stosowania  została zamieszczona na stronie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego: www.nadcisnienietetnicze.pl/dla_lekarzy/zalecenia_i_standardy/zalecenia_ptnt)
 • Odpowiednio dobrać rozmiar mankietu. U większości osób pomiar wartości ciśnienia tętniczego należy przeprowadzić z zastosowaniem standardowego mankietu naramiennego (szerokość 12–13 cm, długość 35 cm); w przypadku obwodu ramienia > 32 cm należy zastosować większy mankiet, a u osób z obwodem < 24 cm — odpowiednio mniejszy
 • Odpowiednio przygotować się do wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego:
 • Co najmniej 30 minut przed wykonaniem pomiaru należy powstrzymać się od spożywania kawy, palenia papierosów i przyjmowania innych substancji stymulujących
 • Pomiar ciśnienia tętniczego należy wykonać przynajmniej po 5-minutowym odpoczynku w pozycji siedzącej z podpartymi plecami, w cichym pomieszczeniu, zaś ręka , na której wykonywany jest pomiar, powinna być zgięta w łokciu, rozluźniona i wsparta na poziomie serca. Ramię powinno być wolne od uciskającej odzieży.
 • Zastosować prawidłową technikę pomiaru.  W gabinecie lekarskim, pielęgniarka lub lekarz przeprowadzający pomiar powinien stosować się do wyżej wymienionych zaleceń oraz przeprowadzić pomiar zgodnie z prawidłową techniką pomiaru opisaną szczegółową dla różnego typu aparatów w aktualnych Wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2019 dotyczących zasad postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
 • Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóchróżnych wizyt) są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla skurczowego ciśnienia tętniczego  i/lub 90 mm Hg dla rozkurczowego ciśnienia tętniczego .

U chorych z wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego w zakresie 140–159 mm Hg i rozkurczowego ciśnienia tętniczego 90–99 mm Hg lekarz powinien określić ryzyko sercowo-naczyniowe takiego chorego i u osób, u których to ryzyko nie jest wysokie (współistnieje niskie lub umiarkowane ryzyko  sercowo- naczyniowym) rozpoznanie powinno być potwierdzone poprzez przeprowadzenie 24-godzinnej automatycznej rejestracji ciśnienia tętniczego  (ABPM, ambulatory blood pressure monitoring) lub poprzez przeprowadzenie domowych pomiarów ciśnienia tętniczego (tab. 1), przyjmując odmienne normy dla tych pomiarów (tab. 2)

U chorych z wartościami skurczowymi wynoszącymi 180 mm Hg i wyższymi i/lub rozkurczowymi wartościami ciśnienia tętniczego równymi i przekraczającymi 110 mm Hg i NT można rozpoznać podczas pierwszej wizyty, po wykluczeniu czynników podwyższających wartości ciśnienia, na przykład: lęku, bólu, spożycia alkoholu.

Eksperci zezwalają na rozpoznanie NT na podstawie danych z wywiadu z chorym lub dokumentacji, która zawiera wartości ciśnienia tętniczego lub informacje dotyczące przyjmowania leków na nadciśnienie tętnicze tzw. leków hipotensyjnych.

Tabela 1.

Zalecenia dotyczące prowadzenia domowych pomiarów ciśnienia tętniczego wg wytycznych PTNT z 2019 roku
Zaleca się używanie w pełni automatycznych aparatów posiadających walidację z mankietem zakładanym na ramię (patrz: http://www.nadcisnienietetnicze.pl/dla_lekarzy/zalecenia_i_standardy/zalecenia_ptnt) Pomiary należy wykonywać przez 6–7 kolejnych dni przed wizytą (min. 3 dni)Należy wykonywać po 2 pomiary w kilkuminutowych odstępach, rano i wieczorem, o stałych porach (np. 6.00–18.00, 7.00–19.00 itp.).Pomiar powinien być wykonywany przed przyjęciem leków i przed jedzeniemZaleca się wykonywanie pomiarów zgodnie z opisanymi wyżej zasadamiPacjent powinien zapisywać uzyskane wartości ciśnienia tętniczego w poszczególnych pomiarach w dzienniczku samokontroliŚrednie wartości ciśnienia w domowych pomiarach ciśnienia tętniczego oblicza się, pomijając wartości z pierwszej doby prowadzenia pomiarówNależy rozważyć celowość domowych pomiarów ciśnienia u chorych z podwyższonym poziomem lękuWartości pomiarów domowych nie powinny służyć do doraźnej modyfikacji terapii przez samego pacjenta

Tabela 2.

Kategoria Skurczowe ciśnienie tętnicze (mmHg)   Rozkurczowe ciśnienie tętnicze (mmHg)
Pomiary w gabinecie ≥140 i/lub ≥90
Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego (ABPM)  
– w ciągu dnia (lub czuwania) ≥135 i/lub ≥85
– w nocy (lub w czasie snu) ≥120 i/lub ≥70
 – średnia w ciągu doby ≥130 i/lub ≥80
Pomiary domowe ( średnia z min.  3 dni) ≥135 i/lub ≥85
 • Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego

Klasyfikacja NT jest oparta na pomiarach gabinetowych z podziałem na trzy stopnie i wyróżnieniem podtypu izolowanego nadciśnienia skurczowego (ISH, isolated systolic hypertension). Klasyfikacja NT została przedstawiona w Tabeli 3

Tabela 3. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego na podstawie Wytycznych PTNT z 2019

Kategoria Skurczowe ciśnienie tętnicze (mmHg)   Rozkurczowe ciśnienie tętnicze (mmHg)
Optymalne ciśnienie tętnicze <120 i <80
Prawidłowe ciśnienie tętnicze 120-129 i/lub 80-84
Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze 130-139 i/lub 85-90
Nadciśnienie tętnicze I stopnia 140-159 i/lub 90-99
Nadciśnienie tętnicze II stopnia 160-179 i/lub 100-109
Nadciśnienie tętnicze III stopnia ≥180 i/lub ≥110
Izolowane skurczowe NT ≥140 i <90
 • Badania, które należy wykonać u chorych, u których lekarz rozpoznał  nadciśnienie tętnicze.

Osoba, u której postawiano rozpoznanie NT powinna zostać poddana ocenie klinicznej,

na którą składa się szczegółowy, ukierunkowany wywiad lekarski, badanie przedmiotowe oraz wybrane badania dodatkowe, która można podzielić na podstawowe, dodatkowe i rozszerzone. Eksperci zalecają, aby badania podstawowe wykonać u wszystkich chorych z NT, zaś badania dodatkowe i rozszerzone w miarę dostępności i w zależności od wskazań ustalonych przez lekarza.

Do badań podstawowych, które należy wykonać u wszystkich chorych z NT należą:

 • Morfologia krwi obwodowej
 • Stężenie glukozy w osoczu na czczo lub testu obciążenia glukozą w przypadku wskazań
 • Stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolufrakcji LDL i HDL, triglicerydów w surowicy
 • Stężenie potasu, sodu i kwasu moczowego w surowicy
 • Stężenie kreatyniny w surowicy (w połączeniu z szacunkową oceną GFR, niezbędnego wskaźnika do oceny funkcji nerek)
 • Badanie ogólne moczu (z oceną osadu moczu)
 • Aktywność ALAT w surowicy
 • Stężenie TSH w surowicy
 • 12-odprowadzeniowe badanie EKG

Bibliografia

Tykarski A., Filipiak KJ, Januszewicz A i wsp. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019, tom 5, nr 1, strony: 1–86

Lek. Ewa Warchoł-Celińska
Klinika Nadciśnienia Tętniczego
Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Skip to content